Articles

Ultrasonografia okladka

Andrzej Nowicki - Ultrasonografia
Wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich 

Monografia omawia teoretyczne podstawy obrazowania ultrasonograficznego i dopplerowskich metod pomiaru przepływu krwi oraz ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

Książka podzielona jest na dwie części. Część I zawiera osiem rozdziałów i obejmuje materiał wykładów dotyczących podstaw USG, prowadzonych przeze mnie w ramach kursów ultrasonograficznych organizowanych przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Zamościu. Ta część książki adresowana jest głównie do lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne jak również do studentów medycyny.

W pierwszym rozdziale omówione są podstawowe zagadnienia związane z propagacją fal ultradźwiękowych w tkankach. Rozdział 2 obejmuje podstawy obrazowania ultrasonograficznego. W rozdziale 3 omówiono obrazowanie z wykorzystaniem środków kontrastujących. Rozdział 4 poświęcony jest metodom elastografii kompresyjnej i dynamiczne elastografii wykorzystującej akustyczną siłę promieniowania. Obszerny rozdział 5 omawia podstawy metod dopplerowskich w pomiarach przepływu krwi. Na kolejny rozdziale 6 składają się wybrane zastosowania pomiarów przepływu krwi w dużych naczyniach szyjnych, mózgowych i kończyn dolnych. Niezbędnym warunkiem efektywnego stosowania metod dopplerowskich jest zrozumienie zjawisk związanych z przepływem krwi. Temu zagadnieniu poświęcono rozdział 7, w którym omówiono podstawowe prawa rządzące przepływem w dużych naczyniach, opory przepływu i rozchodzenie się fali tętna. Ostatni rozdział części pierwszej poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa badań ultradźwiękowych, dopuszczalnych dawek i pojęć związanych z pomiarami natężeń fal ultradźwiękowych.

Część II książki obejmuje trudniejsze zagadnienia związane z fizyką ultradźwięków medycznych i zawiera 9 rozdziałów. Ta część adresowana jest do inżynierów i fizyków zajmujących się analizą i przetwarzaniem sygnałów ultradźwiękowych, projektowaniem i badaniem urządzeń ultrasonograficznych oraz do studentów specjalizujących się w ultradźwiękach i inżynierii biomedycznej.

W dziewiątym rozdziale omówiono zagadnienia związane z rozchodzeniem się fal ultradźwiękowych, równanie falowe i zjawisko odbicia fali. Rozdział 10 poświęcony jest polom promieniowanym przez przetworniki okrągłe i prostokątne. W rozdziale 11 omówiono podstawy generacji fal ultradźwiękowych przez przetworniki piezoelektryczne. W kolejny dwunastym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z promieniowaniem głowic wieloelementowych. W  rozdziale 13 omówiono podstawy formowania wiązek ultradźwiękowych w systemach apertur syntetycznych. Nowej tematyce, zwanej ultrasonografia kodowaną, poświęcony jest rozdział 14. Zagadnienia związane z absorpcją i rozproszeniem ultradźwięków w tkankach miękkich omówiono w rozdziale 15. Rozdziały 16 i 17 obejmują zagadnienia związane z dopplerowska metodą fali ciagłej i impulsowej.

Książka zawiera trzy Dodatki. Dodatki 1 i 2 przybliżają czytelnikowi skalę decybelową i stosowane jednostki miar w układzie SI. W trzecim dodatku przedstawiono obszerny słownik często stosowanych pojęć w piśmiennictwie ultrasonograficznym.