INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

POLSKA AKADEMIA NAUK

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty naukowego w projekcie NCN:

Zautomatyzowane dźwiękowe leczenie nowotworów / Automated sonic tumor treatment


Informacje o projekcie:

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tamara KUJAWSKA, prof. nadzw. IPPT PAN

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: OPUS

Czas trwania zatrudnienia: 15 miesięcy

Jednostka: Zakład Ultradźwięków, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,

ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, www.ippt.pan.pl

 

Cel projektu:

Celem naukowym projektu jest optymalizacja i automatyzacja techniki HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) służącej do nieinwazyjnego przezskórnego niszczenia litych guzów, zlokalizowanych głęboko pod skórą, za pomocą zautomatyzowanego bi-modalnego urządzenia ultradźwiękowego umożliwiającego indukowanie koagulacyjnej nekrozy w małej objętości tkankowej wewnątrz guza oraz 3D skanowanie ogniska wiązki HIFU po całej jego objętości pod kontrolą obrazowania USG.

Rekrutacja: zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych realizowanych w polskich jednostkach i finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

(https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-09-15/opus10-zal7.pdf)

Wymagania:

- student ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia / doktorant IPPT PAN w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie;
- kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna (wydział Mechatroniki/wydział Elektroniki i Technik
Informacyjnych/wydział Fizyki); Biochemia, Biofizyka, Biotechnologia (wydział Biologii/wydział Chemii);
- znajomość podstawowych technik modelowania numerycznego w środowisku Matlab/Mathcad lub
znajomość podstawowych technik wizualizacji reakcji biologicznych na oddziaływania fizycznei substancje biologicznie czynne;
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej;

- motywacja do pracy naukowej;

- zaawansowana znajomość j. angielskiego.

Zadania:

Aktywny udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu: przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów i obliczeń, analiza otrzymanych wyników, ich publikacja i prezentacja na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Praca pod opieką Kierownika projektu.

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Zakład Ultradźwięków IPPT PAN (Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa),

część badań będzie wykonywana w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN (Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa)

Forma zatrudnienia: etat doktoranta + stypendium naukowe

Wysokość stypendium naukowego: 2000 zł netto/miesiąc

Wysokość stypendium na Studiach Doktoranckich: 2000 zł netto/miesiąc

Czas pobierania stypendium naukowego: 15 miesięcy

Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: do negocjacji, preferowana 1 października 2018 r.


Zgłoszenia:

List motywacyjny, CV, informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach oraz kontakt do osób mogących udzielić referencji proszę przesyłać do Kierownika projektu na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.